Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực điều tra cơ bản, dự báo khí tượng, thuỷ văn cho khu vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản khí tượng, thuỷ văn; quan trắc môi trường tại các tỉnh trong khu vực và xử lí, đánh giá số liệu thu thập được;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ dự báo khí tượng, thuỷ văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng;

4. Xây dựng, quản lí và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng, thuỷ văn, hệ thống trao đổi thông tin về điều tra cơ bản và dự báo khí tượng, thuỷ văn trong khu vực theo phân công của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật;

5. Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện đối với các đơn vị thuộc Đài;

6. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về khí tượng, thuỷ văn và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ khí tượng, thuỷ văn và môi trường;

8. Quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được Nhà nước giao; thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật và phân công của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia;

9. Quản lí tổ chức, biên chế và tham gia việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, lao động thuộc Đài theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia;

10. Thống kê, báo cáo định kì và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia giao.

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Quản lý, tổ chức đo đạc chỉnh lý lưu trữ... các số liệu điều tra cơ bản về Khí tượng, Thủy văn, Hải văn, Môi trường, Bức xạ, ôzôn và Tia cực tím.

- Dự báo KTTV hạn ngắn, hạn vừa, hạn dài và các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm, phục vụ nền kinh tế quốc dân, quốc phòng và đời sống xã hội.

- Ký kết các hợp đồng dịch vụ với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam kể cả trên đất liền và trên không trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sát, tính toán cung cấp số liệu KTTV...


NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN


- Xây dựng, chuyển giao các phần mềm trợ giúp về Khí tượng, Thủy văn và kiểm soát môi trường nước, không khí.

- Lâp báo cáo tư vấn và cơ sở dữ liệu về động lực dòng chảy 2 và 3 chiều, về xây dựng các bản đồ ngập lụt v.v...

 TRẠM RADA THỜI TIẾT

Trạm rada Pleiku.


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH


Tại 05 tỉnh thành có 04 Trung tâm KTTV và 01 phòng dự báo với nhiệm vụ:
- Thu thập thông tin và dự báo bổ sung, cụ thể hóa các bản tin dự báo KTTV của Trung tâm KTTV và của Đài tại địa phương (các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum).

- Điều tra, khảo sát và lập báo cáo kịp thời về tình hình, diễn biến thời tiết thủy văn nguy hiểm, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống ở tỉnh.

- Nhận thực hiện các hợp đồng về điều tra khảo sát, cung cấp số liệu, dự báo KTTV... trong phạm vi địa phương theo sự ủy nhiệm của ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN.


CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÀI KTTV KV TÂY NGUYÊN

có 34 trạm cơ bản phân bố khá đều với đầy đủ trang thiết bị để thực hiện đo đạc thường xuyên liên tục về các yếu tố khí tượng mặt đất, Bức xạ, Khí tượng nông nghiệp, Môi trường, Thủy văn...


PHÒNG MẠNG LƯỚI TRẠM VÀ THÔNG TIN KTTV


- Quản lý 18 trạm khí tượng , 16 trạm thủy văn, 08 trạm kiểm soát môi trường nước, 34 điểm đo mưa nhân dân tự động, 81 trạm đo mưa tự động trực thuộc đài hoạt động thường xuyên với các trang thiết bị tự động, bán tự động...

- Số liệu thu thập đã được chỉnh lý và lưu trữ tại Văn phòng Đài với thời gian từ 25 đến 50 năm.

- Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ thực hiện các hợp đồng về: Thiết kế, lắp đặt các công trình KTTV; khảo sát, đo đạc các yếu tố KTTV và đánh giá tác động môi trường; Cung cấp số liệu và tư vấn về điều kiện KTTV dưới nhiều hình thức theo yêu cầu của khách hàng.

- Thu nhận số liệu để làm dự báo KTTV và chuyển các sản phẩm dự báo phục vụ cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.
Với trang thiết bị khá đầy đủ và đội ngũ cán bộ chuyên ngành điện tử, tin học. Phòng có khả năng đảm nhận:


- Thiết kế, lắp đặt sửa chữa, bảo trì các hệ thống tự động đo đạc, thu nhận số liệu KTTV (gió, mưa, bốc hơi, mực nước...).

- Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa bảo tri các mạng LAN, WAN.

- Bảo trì, sửa chữa các máy đo điện tử chuyên ngành KTTV.


PHÒNG DỰ BÁO VÀ PHỤC VỤ KTTV


- Thực hiện các nghiệp vụ dự báo về Khí tượng Thủy văn môi trường không khí và nước.

- Nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nghiệp vụ dự báo.

- Triển khai thực hiện những hợp đồng dịch vụ về cung cấp các bản tin dự báo KTTV đối với các đơn vị trong nước và các tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

- Từ năm 1992 đến nay đã và đang hợp đồng dự báo KTTV phục vụ có hiệu quả cho nhiều nhà máy thuỷ điện trên địa bàn 05 tỉnh Tây Nguyên.

VĂN PHÒNG

- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản trị, vật tư, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương.

- Giao dịch và dự thảo các điều khoản thỏa thuận trong các loại hợp đồng dịch vụ của ĐÀI KHí TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 - Quản lý và thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán.

- Giao dịch và dự thảo các điều khoản thỏa thuận trong các loại hợp đồng dịch vụ của ĐàI KHí TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN.


 

 
Website trạm đo mưa tự động

Hình ảnh tiêu biểu

Mực nước hiện tại - Cấp báo động