GIỚI THIỆU

VỀ  ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

1.Quá trình thành lập:

Năm 1994 Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk, Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng và Đài KTTV liên tỉnh Gia Lai-Kon Tumtheo Quyết định số 68/TTg ngày 13/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Đài KTTV KV Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, có trụ sở đóng tại 451 Hùng vương, nay là 13 Trường Chinh TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tháng 8 năm 2002 Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập và Tổng cục KTTV là một đơn vị trực thuộc đồng thời được đổi tên là Trung tâm KTTV quốc gia. Kể từ đó đến nay, Đài  KTTV KV Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chức năng

Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản khí tượng bề mặt, khí tượng cao không, khí tượng nông nghiệp và thuỷ văn(gọi chung là khí tượng Thuỷ văn); tư liệu khí tượng thuỷ văn; dự báo khí tượng thuỷ văn; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước phục vụ phòng chống, chống thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

3. Nhiệm vụ chính : Có 19 nhiệm vụ chính, có thể khaí quát thành 06 nhóm nhiệm vụ như sau:

3.1. Trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án của Đài KTTV KV Tây Nguyên và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3.2.Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trạm điều tra cơ bản KTTV và môi trường, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản khí tượng, thủy văn; quan trắc môi trường, tài nguyên nước mặt các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên;

3.3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược tổng thể quốc gia về dự báo, cảnh báo KTTV, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ dự báo khí tượng, thủy văn, phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt và các hiện tượng thời tiết thuỷ văn nguy hiểm khác phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên;

3.4. Xây dựng, quản lý dữ liệu và lưu trữ tài liệu KTTV; tổ chức cung cấp và khai thác dịch vụ thông tin tư liệu KTTV, hệ thống trao đổi thông tin về điều tra cơ bản và dự báo khí tượng thủy văn trong khu vực;

3.5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về khí tượng, thủy văn và môi trường cho các tổ chức, cá nhân;

3.6. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và các hoạt động về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ khí tượng, thủy văn và môi trường trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

4.Tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

- Ban lãnh đạo Đài: có Giám đốc và các phó Giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV;

+ Phòng Dự báo;

- Các đơn vị trực thuộc:

+ Đài KTTV các tỉnh ( Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng);

+ Mạng lưới trạm đến nay có 34 trạm KTTV cơ bản, 34 điểm đo mưa nhân dân tự động, 81 trạm đo mưa tự động, 05 trạm nhiệt độ đất tự động, 02 trạm đo gió trên cao, 02 trạm quan trắc bức xạ, 01 trạm quan trắc môi trường tự động(Pleiku), 3 điểm quan trắc môi trường KK, 5 điểm kiểm soát chất lượng nước sông. So với quy hoạch tổng mạng lưới trạm  đến năm 2020 mới đạt khoảng trên 40%.

+ Tổng số biên chế : 202 người ( trong đó: Trình độ Đại học: 46; cao đẳng: 07; Trung cấp: 84),  chưa kể số người làm hợp đồng thời vụ và hợp đồng đo mưa nhân dân.

  

 
Website trạm đo mưa tự động

Hình ảnh tiêu biểu

Mực nước hiện tại - Cấp báo động