DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TỈNH ĐĂK LĂK (từ ngày 09/1 đến ngày 19/1năm 2018)Thứ ba - 09/01/2018 16:14

 

Điểm Dự báo  Thời gian 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01
Đêm nay Ngày mai                  
TP. BUÔN MA THUỘT Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 24 23 23 23 22 23 24 26 28
Thấp nhất 18 18 17 16 16 15 15 16 17 18 18
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-93                  
THỊ XÃ BUÔN HỒ Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   24 23 22 22 23 23 23 24 25 26
Thấp nhất 18 18 16 16 15 14 14 16 16 17 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-95                  
THỊ TRẤN MAĐRĂK Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa  Nhiều mây, có mưa  Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   24 24 23 23 24 24 24 26 26 27
Thấp nhất 19 19 16 16 15 15 16 16 17 18 18
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 75-95                  
THỊ TRẤN LIÊN SƠN Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   26 25 24 24 24 24 25 26 26 27
Thấp nhất 19 19 18 17 16 16 17 16 17 17 18
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-90                  
THỊ TRẤN EASUP Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 25 25 25 24 25 26 28 30
Thấp nhất 20 20 19 18 18 17 17 18 19 20 20
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 68-85                  
THỊ TRẤN EAĐRĂNG Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   24 23 22 22 23 23 23 24 25 26
Thấp nhất 17 17 16 16 15 14 14 16 16 17 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-92                  
XÃ KRÔNG BUK Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   24 23 22 22 22 21 22 23 25 27
Thấp nhất 17 17 16 15 15 14 14 15 16 17 17
Gió Hướng NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-93                  
THỊ TRẤN PHƯỚC AN Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   24 23 22 22 22 21 22 23 25 27
Thấp nhất 17 17 16 15 15 14 14 15 16 17 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-92                  
THỊ TRẤN KRÔNG KMA Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   26 25 24 24 24 24 25 26 26 27
Thấp nhất 19 19 18 17 16 16 17 16 17 17 18
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-93                  
XÃ DRAY BHĂNG Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 24 23 23 23 23 24 25 25 26
Thấp nhất 18 18 17 16 15 15 16 15 16 16 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-93                  
GIANG SƠN Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ  Mây thay đổi đến nhiều mây, ko mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 24 23 23 23 23 24 25 25 26
Thấp nhất 18 18 17 16 15 15 16 15 16 16 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-93                  
THỊ TRẤN QUẢNG PHÚ Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ  Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 24 23 23 23 22 23 24 26 28
Thấp nhất 18 18 17 16 16 15 15 16 17 18 18
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-93                  
THỊ TRẤN BUÔN ĐÔN Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   26 25 24 24 24 23 24 25 27 29
Thấp nhất 19 19 18 17 17 16 16 17 18 19 19
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 65-85                  
THỊ TRẤN BUÔN TRẤP Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   24 23 22 22 22 21 22 23 25 27
Thấp nhất 17 17 16 15 15 14 14 15 16 17 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 70-92                  
THỊ TRẤN EAKNÔP Thời tiết Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   23 23 22 22 23 23 23 25 25 26
Thấp nhất 18 18 15 15 14 14 15 15 16 17 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 72-94                  
THỊ TRẤN EAKAR Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa  Nhiều mây, có mưa  Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   23 23 22 22 23 23 23 25 25 26
Thấp nhất 18 18 15 15 14 14 15 15 16 17 17
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 68-93                  
THỊ TRẤN KRÔNG NĂNG Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 24 23 23 24 24 24 25 26 27
Thấp nhất 19 19 17 17 16 15 15 17 17 18 18
Gió Hướng E  - NE E - NE E - NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2 - 3 2 - 3              
Độ ẩm tương đối % 72-95                  
Người đăng tin: phugiagl
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 221
  • Tháng hiện tại: 86153
  • Tổng lượt truy cập: 10720050

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa