Thông báo Khí hậu tháng IV, V, VI ở Việt Nam

Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng IV, V, VI năm 2011 cho Việt Nam (thực hiện vào tháng III/2011 tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường) được trình bày trên các Hình 16, 17 và Bảng 11.

Dự báo Khí hậu tháng 5,6,7 ở Việt Nam

Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng V, VI, VII năm 2011 cho Việt Nam (thực hiện vào tháng IV/2011 tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường) được trình bày trên các Hình 16, 17 và Bảng 11.

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG III/2011. DỰ BÁO THÁNG IV,V, VI

I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THÁNG III/2011 Điều kiện khí tượng nông nghiệp trong tháng III/2011 với nền nhiệt độ và số giờ nắng thấp đã ảnh hưởng bất lợi đối với sự phát triển của cây lúa. Nền nhiệt độ không khí trung bình trong tháng III/2011 tại hầu hết các địa phương ở nước ta phổ biến xấp xỉ hoặc thấp hơn giá trị TBNN (-5,1 đến -0,50C) (hình 10).

THÔNG BÁO KTNN THÁNG VIII/2011 NHẬN ĐỊNH CÁC TTHÁNG TIẾP THEO

I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THÁNG VIII/2011 Nền nhiệt độ không khí trung bình trong tháng VIII/2011 tại hầu hết các địa phương ở nước ta ở mức cao, phổ biến xấp xỉ hoặc cao hơn giá trị TBNN (0,5 đến 1,40C) (hình 10). Lượng mưa trong tháng tại đa phần các địa phương miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn giá trị TBNN (-367mm đến -21mm), ở hầu hết các địa phương thuộc Nam Bộ và một số nơi thuộc miền Trung ở mức cao hơn TBNN từ 20mm đến 157mm (hình 11). Tổng số giờ nắng tháng ở đa phần các địa phương của nước ta phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn giá trị TBNN từ 10 giờ đến 80 giờ. Độ ẩm không khí trung bình tháng phổ biến có giá trị ở mức xấp xỉ hoặc dao động xung quanh giá trị TBNN (từ -9% đến 10%).

Diễn biến khí hậu tháng VI,VII,VIII, và Dự báo Khí hậu tháng X,XI,XII ở Việt Nam

I. DIỄN BIẾN KHÍ HẬU THÁNG VI, VII, VIII a- Nhiệt độ Trong 3 tháng VI, VII, VIII năm 2011, nhiệt độ trung bình (NĐTB) từ trên 19 đến xấp xỉ 30,5oC (Bảng 1), vượt chuẩn từ 0 đến lớn hơn 1oC ở hầu khắp diện tích nước ta; hụt chuẩn từ 0 đến 0,5oC xảy ra ở một vài nơi thuộc phía Bắc lãnh thổ (Hình 5a). NĐTB tháng VIII/2011 dao động từ gần 19 đến lớn hơn 30oC, vượt chuẩn từ 0 đến cao hơn 1oC ở phần lớn diện tích cả nước; hụt chuẩn từ 0 đến gần 1oC ở một phần nhỏ diện tích Bắc Bộ và hầu hết diện tích khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế (Hình 5b).

Diễn biến khí hậu ba tháng: II. III. IV.

a- Nhiệt độ Trong 3 tháng II, III, IV 2012, nhiệt độ trung bình (NĐTB) từ 14,5 đến 29oC (Bảng 1), vượt chuẩn từ 0 đến lớn hơn 1oC ở hầu khắp diện tích nước ta; hụt chuẩn từ 0 đến gần 0,5oC xảy ra ở một phần nhỏ khu vực ven biển Bắc Bộ và khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ( Hình 5a). NĐTB tháng IV/2012 dao động từ cao hơn 18,5 đến gần 29,5oC; vượt chuẩn chủ yếu từ 0 đến 2,5oC ở phần lớn diện tích nước ta, trong đó hầu hết diện tích ở phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) có chuẩn sai của NĐTB từ lớn hơn 1 đến 2,5oC; hụt chuẩn từ 0 đến cao hơn 1oC xảy ra trên đại bộ phận diện tích Tây Nguyên và phần lớn diện tích Nam Bộ (Hình 5b).

Dự báo khí hậu ba tháng: VI. VII. VIII.

Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng VI, VII, VIII năm 2012 cho Việt Nam (thực hiện vào tháng V/2012 tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường) được trình bày trên các Hình 16, 17 và Bảng 11.

Dự báo khí hậu ba tháng: VII. VIII. IX.

Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng VII, VIII, IX năm 2012 cho Việt Nam (thực hiện vào tháng VI/2012 tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường) được trình bày trên các Hình 16, 17 và Bảng 11.

Dự báo khí hậu tháng 8 - 9 - 10 ở Việt nam

Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng VIII, IX, X năm 2012 cho Việt Nam (thực hiện vào tháng VII/2012 tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường) được trình bày trên các Hình 16, 17 và Bảng 11.

Dự báo khí hậu tháng X, XI, XII năm 2012

Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng X, XI, XII năm 2012

Các tin khác

1, 2, 3, 4  Trang sau 
Website trạm đo mưa tự động