DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TỈNH ĐĂK NÔNG (từ ngày 08/1 đến ngày 18/1năm 2018)Thứ ba - 09/01/2018 15:35

 

Huyện/  Thị xã Điểm Dự báo  Thời gian 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01
Đêm nay Ngày mai                  
Cư Jut Ea Tling Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29 26 25 25 26 27 27 27 28 29
Thấp nhất   21 18 17 16 17 18 19 20 21 21
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 75-85                  
Đăk Drông Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29 26 25 25 26 27 27 27 28 29
Thấp nhất   21 18 17 16 17 18 19 20 21 21
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 75-85                  
Krông Nô Đăk Mâm Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29 26 25 25 26 27 27 27 28 29
Thấp nhất   21 18 17 16 17 18 19 20 21 21
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 75-85                  
Đức Xuyên Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28.0 26.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0
Thấp nhất   21.0 19.0 18.0 18.0 19.0 19.0 20.0 21.0 21.0 21.0
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Mil Đăk Mil Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   26 24 23 24 25 26 27 27 28 28
Thấp nhất   19 17 16 16 17 17 18 19 19 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Gần Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27.6 25.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 28.6 29.6 29.6
Thấp nhất   20.6 18.6 17.6 17.6 18.6 18.6 19.6 20.6 20.6 20.6
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Song Nam N'Jang Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25.8 23.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 26.8 27.8 27.8
Thấp nhất   18.8 16.8 15.8 15.8 16.8 16.8 17.8 18.8 18.8 18.8
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Mol Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25.8 23.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 26.8 27.8 27.8
Thấp nhất   18.8 16.8 15.8 15.8 16.8 16.8 17.8 18.8 18.8 18.8
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Gia Nghĩa Gia Nghĩa Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   31 26 25 24 25 26 28 29 29 30
Thấp nhất   18 17 16 15 17 18 18 19 20 20
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Glong Quảng Khê Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29.9 24.9 23.9 22.9 23.9 24.9 26.9 27.9 27.9 28.9
Thấp nhất   16.9 15.9 14.9 13.9 15.9 16.9 16.9 17.9 18.9 18.9
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Rmăng Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   30.0 25.0 24.0 23.0 24.0 25.0 27.0 28.0 28.0 29.0
Thấp nhất   17.0 16.0 15.0 14.0 16.0 17.0 17.0 18.0 19.0 19.0
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Rlấp  Kiến Đức Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   30.2 25.2 24.2 23.2 24.2 25.2 27.2 28.2 28.2 29.2
Thấp nhất   17.2 16.2 15.2 14.2 16.2 17.2 17.2 18.2 19.2 19.2
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Nhân cơ Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   30.5 25.5 24.5 23.5 24.5 25.5 27.5 28.5 28.5 29.5
Thấp nhất   17.5 16.5 15.5 14.5 16.5 17.5 17.5 18.5 19.5 19.5
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Tuy Đức Đăk Bukso Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29.3 24.3 23.3 22.3 23.3 24.3 26.3 27.3 27.3 28.3
Thấp nhất   16.3 15.3 14.3 13.3 15.3 16.3 16.3 17.3 18.3 18.3
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Đăk Ngo Thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông mây thay đổi, có mưa rào và dông Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   32.1 27.1 26.1 25.1 26.1 27.1 29.1 30.1 30.1 31.1
Thấp nhất   19.1 18.1 17.1 16.1 18.1 19.1 19.1 20.1 21.1 21.1
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 73-85                  
Người đăng tin: phugiagl
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Nông
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 246
  • Tháng hiện tại: 86178
  • Tổng lượt truy cập: 10720075

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa