DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TỈNH GIA LAI (từ ngày 09/1 đến ngày 19/1năm 2018)Thứ ba - 09/01/2018 16:00

 

Điểm Dự báo  Thời gian 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01
Đêm nay Ngày mai
KBANG Thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều mây, có mưa nhỏ Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   22 22 22 22 22 23 24 24 24 25
Thấp nhất 17   16 16 16 16 16 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2 - 3, có lúc cấp 4 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 70 - 95                  
AN KHÊ Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều mây, có mưa, mưa rào Có mưa nhỏ Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   22 22 22 22 22 23 24 24 24 25
Thấp nhất 17   16 16 16 16 16 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 3-4 3-4 2 - 3, có lúc cấp 4              
Độ ẩm tương đối % 55 - 95                  
ĐẮK PƠ Thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều mây, có mưa nhỏ Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   22 22 22 22 22 23 24 24 24 25
Thấp nhất 17   16 16 16 16 16 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2 - 3, có lúc cấp 4 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 55 - 95                  
KON CHRO Thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều mây, có mưa nhỏ Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   23 23 23 23 23 24 25 25 25 26
Thấp nhất 18   17 17 17 17 17 18 19 19 20
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2 - 3, có lúc cấp 4 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 55 - 95                  
AYUNPA Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 27 27 27 27 28 29 29 30 30
Thấp nhất 21   21 20 20 20 21 21 21 21 22
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 90                  
KIM TÂN Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 27 27 27 27 28 29 29 30 30
Thấp nhất 21   21 20 20 20 21 21 21 21 22
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 90                  
PHÚ THIỆN Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 27 27 27 27 28 29 29 30 30
Thấp nhất 21   21 20 20 20 21 21 21 21 22
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 90                  
KRÔNG PA Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 27 27 27 27 28 29 29 30 30
Thấp nhất 21   21 20 20 20 21 21 21 21 22
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 90                  
CHƯ SÊ Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 26 26 27 28 28 29 29
Thấp nhất 18   17 17 17 17 17 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 50 - 90                  
NHƠN HÒA Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29 28 28 28 28 29 30 30 31 31
Thấp nhất 20   19 19 19 19 19 19 20 20 21
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 50 - 90                  
CHƯ PRÔNG Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 26 26 27 28 28 29 29
Thấp nhất 18   17 17 17 17 17 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 50 - 90                  
CHƯ TY Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 28 27 27 27 28 29 29 30 30
Thấp nhất 19   18 18 18 18 18 18 19 19 20
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 50 - 90                  
IA KHA Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 26 26 27 28 28 29 29
Thấp nhất 18   17 17 17 17 17 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 50 - 90                  
YA LY Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 26 26 27 28 28 29 29
Thấp nhất 18   17 17 17 17 17 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 50 - 90                  
PLEIKU Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 25 25 26 27 27 27 28
Thấp nhất 18   16 16 16 16 16 16 17 17 18
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2 - 3, có lúc cấp 4 2 - 3, có lúc cấp 4 2-3              
Độ ẩm tương đối % 55-95                  
ĐẮK ĐOA Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 25 25 26 27 27 27 28
Thấp nhất 18   16 16 16 16 16 16 17 17 18
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2 - 3, có lúc cấp 4 2 - 3, có lúc cấp 4 2-3              
Độ ẩm tương đối % 55-95                  
KON DONG Thời tiết mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa mây thay đổi, không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 25 25 26 27 27 27 28
Thấp nhất 18   16 16 16 16 16 16 17 17 18
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2 - 3, có lúc cấp 4 2 - 3, có lúc cấp 4 2-3              
Độ ẩm tương đối % 55-95                  
Người đăng tin: phugiagl
Nguồn tin: Phòng dự báo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 399
  • Tháng hiện tại: 86331
  • Tổng lượt truy cập: 10720228

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa