CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tổng hợp, trình Lãnh đạo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về các lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đài; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về các lĩnh vực hoạt động của Đài; 

  2. Trình Giám đốc phương án tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm sau khi được TT phê duyệt; 

  3. Tham gia thẩm định, xét duyệt các dự án, báo cáo tổng kết, luận chứng kinh tế - kỹ thuật; 

  4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ bổ sung của các đơn vị trực thuộc Đài;  

  5. Giúp Giám đốc lập kế hoạch và quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn xây dựng nhỏ và các dự án có tính chất đầu tư (không phân biệt nguồn vốn); 

  6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị hướng dẫn các chủ dự án lập và bảo vệ dự toán; 

  7. Tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Đài và thực hiện công tác kế toán cấp III của Đài;

  8. Xây dựng và trình Giám đốc hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành; 

  9. Phối hợp với Văn phòng Đài theo dõi, quản lý, đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản cố định theo chế độ hiện hành; 

  10. Phân tích hoạt động kinh tế hàng quí, năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Đài; đề xuất biện pháp quản lý thích hợp; 

  11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch - tài chính của Đài và nhiệm vụ của Phòng; 

  12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Phòng; 

  13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Kế toán trưởng: Bà ; Trần Thị Hạnh - ĐT 059 3 830 108 - DĐ: 0914 181 087

Phó phòng: Nguyễn Kim Nhương - ĐT: 0593. 720 356 

 

 
Website trạm đo mưa tự động