- Thực hiện các nghiệp vụ dự báo về Khí tượng Thủy văn môi trường không khí và nước.

- Nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nghiệp vụ dự báo.

- Triển khai thực hiện những hợp đồng dịch vụ về cung cấp các bản tin dự báo KTTV đối với các đơn vị trong nước và các tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

- Từ năm 1992 đến nay đã và đang hợp đồng dự báo KTTV phục vụ có hiệu quả cho nhiều nhà máy thuỷ điện trên địa bàn 05 tỉnh Tây Nguyên.

Bộ máy tổ chức:
Gôm 14 người; trong đó có 9 kỹ sư, 01 cử nhân, 02 trung cấp và 02 sơ cấp

Trưởng phòng: Ông Phạm Vũ Tuấn -        ĐT 059 3 822    - DĐ: 0914012379
P.Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thường - ĐT:                          DĐ  0914 171 575
P.Trưởng phòng: Nguyễn Minh Dũng  - ĐT 059 3 830 109 - DĐ: 0905 357 981

 
Website trạm đo mưa tự động