- Quản lý 17 trạm khí tượng , 17 trạm thủy văn, 08 trạm kiểm soát môi trường nước, 22 điểm đo mưa trực thuộc đài hoạt động thường xuyên với các trang thiết bị tự động, bán tự động...

- Số liệu thu thập đã được chỉnh lý và lưu trữ tại Văn phòng Đài với thời gian từ 25 đến 50 năm.

- Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ thực hiện các hợp đồng về: Thiết kế, lắp đặt các công trình KTTV; khảo sát, đo đạc các yếu tố KTTV và đánh giá tác động môi trường; Cung cấp số liệu và tư vấn về điều kiện KTTV dưới nhiều hình thức theo yêu cầu của khách hàng.

Cơ cấu tổ chức: Gồm 17 người, trong đó 08 Kỹ sư, 09 TC 

Trưởng phòng: Ông Trần Quang Hào - ĐT: 059 3 897 180 - 3823168
 

 
Website trạm đo mưa tự động