CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đài;

 2. Quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đài;

 3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc của cơ quan Đài;

 4. Trình lãnh đạo Đài ban hành quy chế, nội quy làm việc của cơ quan; tổ chức thực hiện quy chế, nội quy, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong cơ quan;

 5. Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Đài;

  6. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan;

  7. Thực hiện các dự án sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo sự phân công của Đài;

  8. Tổ chức công tác thường trực, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, của cơ quan;

  9. Tổ chức phục vụ hội nghị, làm việc, tiếp khách, đi công tác của Lãnh đạo Đài;

  10. Phối hợp với các đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Đài chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức thuộc cơ quan;

  11. Quản lý cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc Văn phòng;

  12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

  13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

- Bộ máy tổ chức của văn phòng gồm có:

+ 02 kỹ sư và 01 trung cấp, 02 lái xe, 01 thủ kho, 03 bảo vệ

Chánh văn phòng:Ông Nguyễn Ngọc Kiểm - ĐT: 0913 421 378 - 059 3 823 166
Phó chánh văn phòng: Ông Nguyễn Dương Liên - ĐT: 0914 175804 -  059 3 872 6490
Phó chánh văn phòng: Ông Nguyễn Tiến Công - ĐT: 0982 537506 - 059 3 872 649

Văn Thư, Fax: 059 3 717 454 


 

 
Website trạm đo mưa tự động