Đăk Mốt58240
Konplong59072
Kon Tum51522
Pơ mơ rê67018
An Khê40137
Ayunpa14908
Giang Sơn41629
Đức Xuyên42156
Cầu 1430180
Bản Đôn16932
Đăk Nông58802
Thanh Bình83120
Cập nhật lúc: 01 giờ ngày 04/07/2020