Liên hệ qua Yahoo Messenger
Nguyễn Văn Huấn
Phòng thông tin
và dữ liệu KTTV
Tel: 0914033682
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Phòng dự báo
Tel: 0977881978
Lại Ngọc Thắng
Lại Ngọc Thắng
Phòng dự báo
Tel: 0935850274