Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 12 năm 2016

Phần I “Tổng kết khí hậu” trình bày diễn biến khí hậu trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong tháng 9-11/2016. Nguồn số liệu và thông tin chủ yếu được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu (IRI), Cục Khí tượng Úc (BOM). Nội dung chính của Phần II “Dự báo khí hậu 3 tháng 1-3/2017” được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp thông tin từ IRI, CPC, BOM, Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu (ECMWF) và kết quả dự báo bằng mô hình thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 11 năm 2016

Phần I “Tổng kết khí hậu” trình bày diễn biến khí hậu trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong tháng 8-10/2016. Nguồn số liệu và thông tin chủ yếu được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu (IRI), Cục Khí tượng Úc (BOM). Nội dung chính của Phần II “Dự báo khí hậu 3 tháng 12/2016-2/2017” được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp thông tin từ IRI, CPC, BOM, Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu (ECMWF) và kết quả dự báo bằng mô hình thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 9 năm 2016

Phần I “Tổng kết khí hậu” trình bày diễn biến khí hậu trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong tháng 6-8/2016. Nguồn số liệu và thông tin chủ yếu được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu (IRI), Cục Khí tượng Úc (BOM). Nội dung chính của Phần II “Dự báo khí hậu 3 tháng 10-12/2016” được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp thông tin từ IRI, CPC, BOM, Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu (ECMWF) và kết quả dự báo bằng mô hình thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU THÁNG I, II, III NĂM 2016

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU 5 DANH MỤC HÌNH VẼ 5 PHẦN I: TỔNG KẾT KHÍ HẬU 6 Diễn biến khí hậu trên thế giới và khu vực 6 Diễn biến khí hậu ở Việt Nam 8 Nhiệt độ 8 Lượng mưa 10 Số giờ nắng 12 Bốc hơi và chỉ số ẩm 12 Một số hiện tượng khí tượng đặc biệt 13 Tình hình thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn 14 PHẦN II: DỰ BÁO KHÍ HẬU 3 THÁNG I, II, III NĂM 2016 15 Dự báo hiện tượng ENSO và khí hậu khu vực 15 Hiện tượng ENSO 15 Dự báo khí hậu khu vực 15 Dự báo khí hậu cho Việt Nam 17 Dự báo nhiệt độ 17 Dự báo lượng mưa 17 Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) và không khí lạnh (KKL) 17

 
Website trạm đo mưa tự động