Đăk Mốt58087
Konplong59050
Kon Tum51470
Pơ mơ rê66986
An Khê40141
Ayunpa14870
Giang Sơn41516
Đức Xuyên42143
Cầu 1430198
Bản Đôn16785
Đăk Nông58758
Thanh Bình82919
Cập nhật lúc: 19 giờ ngày 10/05/2021