Liên hệ qua Yahoo Messenger Trần Quang Hào
Phòng Mạng lưới trạm
và Thông tin KTTV
Tel: 0982102435
Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Văn Huấn
Phòng Dự báo
Tel: 0914033682
Nguyễn Kim Hoàng Nguyễn Kim Hoàng
Phòng Mạng lưới trạm
và Thông tin KTTV
Tel: 0377306106